دسته مرتبط با : عکس های جالب و دیدنی روز ؛ ازاجرای موسیقی زنده بابانوئل تا شام مجانی رستورانی به معترضان