دسته مرتبط با : پدر ومادر خوب باید شنونده خوبی باشند